Winkelwagen 0 ITEM(S)
Winkelwagen is nog leeg.
Producten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Decoration bv gevestigd te Clinge Nederland.
Versie geldig vanaf 27-02-2009

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder Decoration bv wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Decoration bv  Molenstraat 55   4567 BB Clinge

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Decoration bv voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Decoration bv  voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Decoration bv erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Decoration bv .

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Decoration bv  eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Decoration bv  of een door Decoration bv  verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Decoration bv  en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Decoration bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Decoration bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Decoration bv  garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt Decoration bv  verzendkosten in rekening.  De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Decoration bv  bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Decoration bv  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Decoration bv  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Decoration bv  opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Decoration bv  zijn, waarna Decoration bv zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Decoration bv (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

6.1 Onverminderd de rechten van Decoration bv  op basis van de wet is Decoration bv gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Decoration bv  omstandigheden ter kennis komen die Decoration bv  goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Decoration bv bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Decoration bv  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Decoration bv  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Decoration bv indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig art.7:46d lid 1 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Decoration bv  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Decoration bv . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, of gedeeltelijk gebruikt ,bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Decoration bv  na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.   Uitzondering.  Het volledige aankoopbedrag wordt niet uitgekeerd wanneer men maar een deel van de geleverde goederen retourneert en producten gehouden worden door afnemer. De verzendkosten van het volledig aankoopbedrag komt bij deze dan te vervallen en gelden dan voor de niet-geretourneerde producten. Het aankoopbedrag wordt dan aangepast naar de door afnemer geretourneerde producten.

6.4 "Decoration" kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten op diensten, waarbij "Decoration"slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, daarvoor zullen de algemene voorwaarden van bedoelde kunstenaars, ontwerper, fabrieken en afhaalpunten van toepassing zijn.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien "Decoration"dit duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten :

 a. Die door "Decoration" tot stand zijn gebracht in een overeenkomstig specificatie.

b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

d. Producten van authentieke, speciaal geconditioneerde aard die door verandering van omgevings-temperaturen of toestand niet meer verkoopbaar zijn, hiervoor geeft "Decoration" U de mogelijkheid tot het eerst bestellen van samples.

e. Producten waarvan de verpakking geopend is die door "Decoration" of door een sluiting van de fabriek speciaal zijn aangebracht.

6.5 Voor het Retourneren of Ruilen van producten is men verplicht te gaan via de pagina

" Retourneringen en ruilen " .

Zodat er precies kan nagegaan over welke producten, bestelling en persoon de retournering of ruil betreft.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Decoration bv  geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Decoration bv  en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Decoration bv  de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Decoration bv  niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Decoration bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Decoration bv  biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Decoration bv  is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Decoration bv  deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Decoration bv . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Decoration bv schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Decoration bv gegrond worden bevonden, zal Decoration bv naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Decoration bv en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Decoration bv  tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Decoration bv  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Decoration bv  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Decoration bv  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Decoration bv  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Decoration bv  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Pintransacties plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Decoration bv  en de verplichtingen van de afnemer jegens Decoration bv onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Decoration bv  haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 300 euro.

9.5 Indien Decoration bv kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.6 De betaalmethodes Ideal, Paypal, Credit kaarten en Bancontact van Decoration bv lopen via het betaalsysteem van Mollie. Mollie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Mollie en/of omdat u deze gegevens zelf aan Mollie verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Mollie, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw nationaliteit;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Decoration bv  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Decoration bv  zolang de afnemer de vorderingen van Decoration bv uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Decoration bv wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Decoration bv geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Decoration bv of een door  Decoration bv  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Decoration bv  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Decoration bv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Decoration bv.

Artikel 11. Privacy

11.1 Decoration bv  respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Decoration bv  niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Decoration bv kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Decoration bv (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Decoration bv . De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.  Decoration bv  is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Decoration bv andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Decoration bv  is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Decoration bv  verzamelt geen persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Decoration bv  geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Decoration bv  geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Decoration bv  en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Decoration bv  is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Decoration bv 's helpdesk op het nummer 0114-313092 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillen commissie. Dit kan zijn de geschillen commissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillen commissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. Verkoop en levering buiten de Europese Gemeenschap.

15.1 Producten en/of  diensten verkocht aan afnemers buiten de Europa Gemeenschap worden prijzen gehanteerd exclusief btw, de afnemer in kwestie is zelf verplicht de verschuldigde btw of invoerrechten in hun eigen land af te dragen waar Decoration bv geen verantwoording voor aflegt.

Artikel 16. Typefouten in de web shop *Decoration*.

16.1 De informatie op onze website *Decoration* wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden.
Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft in de web shop *Decoration*. Voor dergelijke fouten aanvaard *Decoration* geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze website *Decoration* is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. Producten, afmetingen en inhoudsmaten zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.